420/2013 – Λήψη απόφασης για τη διάθεση του αποδιδόμενου ποσού του Ν.3756/2009 (άρθρο 27) αποκλειστικά για λειτουργικές δαπάνες

420/2013 – Λήψη απόφασης για τη διάθεση του αποδιδόμενου ποσού του Ν.3756/2009 (άρθρο 27) αποκλειστικά για λειτουργικές δαπάνες