236/2019 – Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου

236/2019 – Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου