465/2015 – Λήψη απόφασης για τη μίσθωση οικήματος προς χρήση του ως αποθήκη των συνεργείων του Δήμου Ιλίου