122/2019 – Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργων