312/2017 – Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση του Γνωμοδοτικού Οργάνου – Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, για τη σύναψη δημοσίας σύμβασης μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης του κόμβου Θηβών – Ιδομενέως»

312/2017 – Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση του Γνωμοδοτικού Οργάνου – Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, για τη σύναψη δημοσίας σύμβασης μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης του κόμβου Θηβών – Ιδομενέως»