142/2013 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «Αστική Αναζωογόνηση 2012 –2015» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης

142/2013 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «Αστική Αναζωογόνηση 2012 –2015» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης