126/2019 – Λήψη απόφασης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για «Καθαρισμό – απολύμανση – μυοκτονία – αποντέμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου»

126/2019 – Λήψη απόφασης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για «Καθαρισμό – απολύμανση – μυοκτονία – αποντέμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου»