295/2010 – Λήψη απόφασης για τη τροποποίηση συμφωνητικών που αφορούν την εργασία «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων»