440/2013 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ