190/2019 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ε1/16»