Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α6/10»

Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α6/10»

Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α6/10»

ade2862010.pdfa