327/2014 – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συμβολικής συμμετοχής και απαλλαγές πολιτών σε δραστηριότητες του Δήμου Ιλίου

327/2014 – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συμβολικής συμμετοχής και απαλλαγές πολιτών σε δραστηριότητες του Δήμου Ιλίου