052/2019 – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρου εκδηλώσεων