Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής παραλαβής, εργασιών,υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεων έργων, προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών» για το έτος 2011

Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής παραλαβής, εργασιών,υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεων έργων, προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών» για το έτος 2011

Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής παραλαβής, εργασιών,υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεων έργων, προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών» για το έτος 2011

adsdhkepa52011.pdfa

Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής παραλαβής, εργασιών,υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεων έργων, προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών» για το έτος 2011