Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,40€ (άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87) για το έτος 2011

Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,40€ (άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87) για το έτος 2011

Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,40€ (άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87) για το έτος 2011

adsdhkepa92011.pdfa