Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπής του άρθ.186 του Ν.3463/2006 περί εκτίμησης τιμήματος ακινήτων, για το έτος 2011

Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπής του άρθ.186 του Ν.3463/2006 περί εκτίμησης τιμήματος ακινήτων, για το έτος 2011

Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπής του άρθ.186 του Ν.3463/2006 περί εκτίμησης τιμήματος ακινήτων, για το έτος 2011

adsdhkepa112011.pdfa