Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπής του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α΄ 77/30-3-1981) για τη διενέργεια δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων, για το έτος 2011

Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπής του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α΄ 77/30-3-1981) για τη διενέργεια δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων, για το έτος 2011

Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπής του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α΄ 77/30-3-1981) για τη διενέργεια δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων, για το έτος 2011

adsdhkepa132011.pdfa