080/2017 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 2112 περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ με σκοπό την κατάργηση πρασιάς επί της οδού ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ