157/2019 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 034/16 Α.Δ.Σ.