426/2017 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 316/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2017»