279/2017 – Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας «Π ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της 250/14-6-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου

279/2017 – Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας «Π ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της 250/14-6-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου