280/2017 – Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας «T-FITTINGS ΕΠΕ» κατά της 250/14-6-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου

280/2017 – Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας «T-FITTINGS ΕΠΕ» κατά της 250/14-6-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου