503/2017 – Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας ‘’ BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ’’ κατά της 474/20-11-2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου»

503/2017 – Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας ‘’ BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ’’ κατά της 474/20-11-2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου»