328/2017 – Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «T-FITTINGS ΕΠΕ» κατά της 280/14.07.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου

328/2017 – Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «T-FITTINGS ΕΠΕ» κατά της 280/14.07.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου