045/2017 – Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας « ΑΔΕΛΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε» κατά της 554/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου

045/2017 – Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας « ΑΔΕΛΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε» κατά της 554/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου