Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 164/01-02-2013 αίτησης γονέα, που αφορά στην καταβολή της συμβολικής οικονομικής συμμετοχής για το τέκνο του που φιλοξενείται σε Σταθμό του Δήμου μας

Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 164/01-02-2013 αίτησης γονέα, που αφορά στην καταβολή της συμβολικής οικονομικής συμμετοχής για το τέκνο του που φιλοξενείται σε Σταθμό του Δήμου μας