Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων που κατατέθηκαν από τους υποψήφιους προμηθευτές για την “Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. περιόδου 2013

Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων που κατατέθηκαν από τους υποψήφιους προμηθευτές για την “Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. περιόδου 2013