267/2019 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για φθορά Δημοτικού Πρασίνου (άρθρο 41 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος)