268/2019 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην εταιρεία ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΕΣΤΙΑ Α.Ε.