210/2019 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην εταιρεία ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.