297/2019 – Λήψη απόφασης πρόωρης λύσης μίσθωσης ακινήτων