Λήψη απόφασης τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας