252/2013 – Λογιστική τακτοποίηση ποσού του ΚΑ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013