344/2017 – Μερική ανάκληση δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου μας για το έτος 2017

344/2017 – Μερική ανάκληση δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου μας για το έτος 2017