Οικονομική Επιτροπή

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
 2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
 3. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
 5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 7. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 8. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ 
 9. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 2. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
 3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ