277/2023 – έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τίτλο: «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Ιλίου» υποέργο 1, της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων σε δήμους της χώρας» a

Διαβάστε περισσοτερα » a

276/2023 – έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου Ιλίου» a

Διαβάστε περισσοτερα » a

273/2023 – νομιμοποίηση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης πάγιας προκαταβολής από Ιανουάριο 2023 έως και Αύγουστο 2023, νέα σύσταση παγίας προκαταβολής, ορισμός νέου υπολόγου και καθορισμός δαπανών από Σεπτέμβριο 2023 έως και Δεκέμβριο 2023 a

Διαβάστε περισσοτερα » a