411/2013 – Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 374/2013 Α.Δ.Σ.