422/2015 – Ορθή επανάληψη της 332/2015 Α.Δ.Σ. ως προς το ποσό από λανθασμένο 215,11 € στο ορθό 71,71 €