Ορισμός μελών Επιτροπής του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 περί καθορισμού οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων Δήμων και Κοινοτήτων, για την καταμέτρηση και εκτίμηση ακινήτων, η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη του Δ.Σ. (Δημοτικοί Σύμβουλοι), το ένα οριζόμενο ως Πρόεδρος της Επιτροπής, για το έτος 2013

Ορισμός μελών Επιτροπής του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 περί καθορισμού οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων Δήμων και Κοινοτήτων, για την καταμέτρηση και εκτίμηση ακινήτων, η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη του Δ.Σ. (Δημοτικοί Σύμβουλοι), το ένα οριζόμενο ως Πρόεδρος της Επιτροπής, για το έτος 2013

Ορισμός μελών Επιτροπής του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 περί καθορισμού οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων Δήμων και Κοινοτήτων, για την καταμέτρηση και εκτίμηση ακινήτων, η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη του Δ.Σ. (Δημοτικοί Σύμβουλοι), το ένα οριζόμενο ως Πρόεδρος της Επιτροπής, για το έτος 2013