147/2010 – Ορισμός τακτικού & αναπληρωματικού μέλους επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας ακινήτου 8ου Γυμνασίου