208/2013 – Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων»