453/2013 – Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού»