472/2017 – Παροχή εξουσιοδότησης για την άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 1775/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

472/2017 – Παροχή εξουσιοδότησης για την άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 1775/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών