103/2011 – Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011

103/2011 – Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011

ads1032011.pdfa