032/2019 – Προγραμματισμός Προσλήψεων έτους 2019 – Αιτήματα για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) με κάλυψη της δαπάνης από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

032/2019 – Προγραμματισμός Προσλήψεων έτους 2019 – Αιτήματα για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) με κάλυψη της δαπάνης από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

032/2019 – Προγραμματισμός Προσλήψεων έτους 2019 – Αιτήματα για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) με κάλυψη της δαπάνης από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους