Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος