Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο

Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο