Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης

Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 89/20 μελέτη που αφορά την «Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης», συνολικού προϋπολογισμού 24.676,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με απ’ ευθείας ανάθεση.

 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής επί του συνόλου της κάθε ομάδας χωριστά. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για κάποια εκ των δύο ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού ή και για τις δύο ομάδες. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή  05/06/2020 ώρα 11:00 μ.μ.

 

Λόγω των ειδικών συνθηκών που προκύπτουν, και στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρακαλούμε όπως στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·      Θέμα: «Προσφορά για την ΚΜ89/2020»
·      Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την ΚΜ89/2020: «Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης»
«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·      Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·       Προσφορά

·       (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι και Παρασκευή  05/06/2020 ώρα 11:00 μ.μ.  και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

 

Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας θα προσκομίσει άμεσα και πριν την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά: Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 43, παρ. 7α  Ν. 4605/2019), Φορολογική ενημερότητα και την Ασφαλιστική ενημερότητα, τα οποία θα είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς, όπως ορίζεται από το άρθρο 8 της με κωδικό 89/20 μελέτης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  1. Η Μελέτη 89/2020

                              2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Π8920 – ΜΕΛΕΤΗa

Π8920 – ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

Π8920 – Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Προς Άπαντεςa