Προμήθεια εξοπλισμού του φυσιοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας (Ζ΄ υποομάδα)

Προμήθεια εξοπλισμού του φυσιοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας (Ζ΄ υποομάδα)

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π102/2019 τροποποιημένη μελέτη για την «Προμήθεια εξοπλισμού του φυσιοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας» για τη Ζ΄ υποομάδα προμήθεια εξοπλισμού γραφείου του φυσιοθεραπευτηρίου» συνολικού προϋπολογισμού 1.925,72 συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με απ’ ευθείας ανάθεση. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την   14/10/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την  15/10/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα  10:00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο «Βασίλειος Κουκουβίνος» στην οδό Κάλχου 48 – 50.

 

Στην κλειστή προσφορά που θα κατατεθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται, να προσκομίσει τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα πληροφοριών  (prospectus ή ενημερωτικά φυλλάδια, ή άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο),  που θα τεκμηριώνουν όλες τις  τεχνικές προδιαγραφές. της υπ. αριθ. Κ.Μ. 102/19 τροποποιημένης μελέτης  καθώς και τα εξής δικαιολογητικά: Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 43, παρ. 7α Ν. 4605/2019), Φορολογική ενημερότητα και την Ασφαλιστική ενημερότητα, τα οποία θα είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.

Π10219 Έντυπο οικ. προσφοράς – Z υποομάδαa

Π10219 Μελέτη με τροποποίησηa

Π10219 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορώνa