08/09/2020 – Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος για το προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου (τετράμηνης διάρκειας-covid19)

08/09/2020 – Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος για το προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου (τετράμηνης διάρκειας-covid19)

Ο Δήμος Ιλίου θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος για το προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου (τετράμηνης διάρκειας – Covid19) προϋπολογισμού 23.275,16€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Πρωτοκόλλου στον 1ο όροφο μέχρι την  08/09/2020  και ώρα 15:00  Προσφορά που κατατίθεται μετά την ημέρα και ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο Ιλίου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Όλες οι προσφορές που περιέχονται εμπρόθεσμα στο Δήμο Ιλίου, δεν αποσφραγίζονται αλλά αφού πρωτοκολληθούν, φυλάσσονται από το Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας για να παραδοθούν στην ορισθείσα επιτροπή προκειμένου αυτή να τις αποσφραγίσει.

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 09/09/2020 ώρα 10:00 π.μ.  στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη τουλάχιστον μίας ομάδας. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο της διαδικασίας. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς επικύρωση και χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Π12020 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣa

Π12020 Διευκρίνιση _signeda

Π12020 Έντυπο οικ προσφοράςa

Π12020 Μελέτη (ΑΑ)a

Π12020 Οροι Διαπραγμάτευσηςa

Π12020 Πρόσκληση (ΑΑ)a